Rekonstrukce domu Liliová 5

Charakteristika

Práce na rekonstrukci byly zahájeny vybraným dodavatelem stavby, firmou Konsit a.s., v květnu roku 2015. Vzhledem k tomu, že se Národnímu památkovému ústavu podařilo zajistit financování akce jako celku, mohly být dvě původně uvažované etapy sloučeny. To s sebou přineslo nejen úspory ve financování, ale především výhodu kontinua prací pro všechny zúčastněné. Ukončení bylo pak stanoveno na květen roku 2017.

Realizace započala podrobnou inventarizací stávajících prvků, jejich označením a roztříděním tak, aby historicky cenné kusy nebyly poškozeny a mohly být po náležité opravě a restaurování opět využity. Jako rukověť tomuto účelu sloužily knihy prvků z projektové dokumentace, kde byl každý kus podrobně zaevidován včetně popisu jeho budoucího využití. Současně byly zahájeny bourací práce a průzkum historie objektu se tím posunul do zcela nové fáze. Tam, kde předtím byly jen skromné lokální sondy, odkrývaly se nyní plošně celé zásadní prvky konstrukce jednotlivých domů, tvořících celý objekt.

V tu chvíli bylo také možno dohlédnout celého rozsahu poškození stávajících konstrukcí, který byl předtím pouze předmětem odborného odhadu. Jako obvykle nejpostiženějšími částmi byla zhlaví trámů stropů, pozednice a části krovů v místech zatékání a výskytu vlhkosti. Z pohledu dozorující mykoložky byl pak pravým pokladem nález rozsáhlého zamoření jedné ze stropních konstrukcí druhého patra, kde houba, ve snaze nalézt dalšího hostitele, prorůstala mocným zdivem do vedlejší místnosti. Detailní snímky dřevěných částí i samotného zásypu stropní konstrukce se pro svou ukázkovou charakteristiku staly součástí sbírky vzorových příkladů výskytu dřevomorky. Nutno podotknout, že ani investor a ani dodavatel toto nadšení nesdíleli.

Demolice a průzkumné práce byly doprovázeny dohledem archeologů a odborných garantů z NPÚ. Při pravidelných kontrolních dnech byly závěry z těchto činností konfrontovány s původními představami o provedení prací a tam, kde to bylo ze strany objednatele vyhodnoceno jako technicky a provozně možné, byl vždy upřednostněn ohled na památkovou ochranu a citlivý přístup k provedení rekonstrukce. Za své tak v některých místech vzaly původní představy o umístění podlahových krabic, osvětlovacích těles a rozvodů médií. V rámci autorského dozoru jsme tedy ve spolupráci s dalšími účastníky projektu zpracovávali variantní řešení tak, aby budoucí uživatelský komfort byl změnami narušen co možná nejméně a nalezené hodnotné prvky byly ušetřeny invazivních zásahů. Změny vyvolané nálezovými situacemi však nebyly změny jediné. Vývojem v rámci NPÚ bylo rozhodnuto o změně v plánovaném obsazení objektu a část změn šla proto vstříc i těmto novým požadavkům.

Z pohledu náhodného pozorovatele se pak při rekonstrukci mohlo jako zajímavé jevit například použití mikrovlnné technologie na hubení dřevokazných škůdců v malovaných fošnách v podkroví či mistrné provedení nových omítek s věrným přiblížením se autentické historické křivosti v suterénech. Opravdovou lahůdkou pro oko pak bylo plné odkrytí a následné zrestaurování barokních maleb v reprezentativních prostorách třetího patra. Baculatí andělíčci v místnosti jedné a čtvero ročních období včetně znázornění zimy v podobě páru měšťanů na bruslích v místnosti sousední. Podoba a rozsah rekonstrukce, zejména u těchto typů maleb, procházely podrobnou kontrolou a konzultacemi restaurátorů se zástupci památkové péče.

Oč více v pozadí atraktivity, o to však více v popředí zájmu odborníků, byly objevy gotického sedilé a komínu. Jednalo se o výsledky průzkumu jedné z nejstarších částí komplexu budov, kdy z původní gotické části je navenek zřetelná pouze fasádní stěna. Štít s komínem a ostatní části vnitřního traktu byly časem pohlceny pozdější dostavbou a úpravami. Sedilé, dříve sloužící k tomu, aby si měšťané mohli sednout pohodlněji k okénku a užívat si alespoň trochu denního světla v jinak stále potemnělých místnostech, je tedy nyní součástí plné zdi s dveřmi vedoucími na novější pavlač. Opětovně zaomítáno nebylo, naopak bude opatřeno konzervační vrstvou a prezentováno. Gotický komín i s celou původní částí štítové stěny je zase dobře ukryt za přístavbou objektu a pod zvýšenou střechou. Vlastní nález právě tohoto gotického komínu má charakter nálezu širšího evropského významu a je to dáno právě tím, že je umístěn přímo ve štítové zdi. Ve své době totiž nebylo prostředků nazbyt mnohdy ani pro bohaté a tím spíše, jednalo-li se o takovou komoditu jako dřevo na vytápění. Obecně bylo proto snahou umisťovat systém vytápění doprostřed objektu tak, aby bylo teplo možno využít co možná nejhospodárněji. V tehdy již městském prostředí tak umístění komínu na fasádu a vytápění tzv. pánu bohu do oken znamenalo pouze jediné – okázalou prezentaci bohatství majitele. Proto je nález zrovna takového uspořádání ve střední Evropě se svými chladnými zimami, na rozdíl od jižních států, tak vzácný.

A nyní se dostáváme již k samému závěru. Práce na rekonstrukci sice stále probíhají, ale většina těch velkých a pro poznání historie zásadních je již hotova a rekonstrukce se chýlí ke svému konci. Nyní jsou v plném proudu zejména práce na dokončení povrchů jednotlivých místností a připravuje se staronové zadláždění dvora. Během rekonstrukce došlo ze strany NPÚ k rozhodnutí odkrýt a zrestaurovat malované trámové stropy ve dvou místnostech druhého patra. Zde se původně uvažovalo, že stávající podhledy, které stropy kryly, zůstanou zachovány. V jedné z nich se nalézá i již zmíněné sedilé. A právě zde, při následném čištění a restaurování maleb, byl restaurátorem proveden rutinní hmat do prostoru za trámem …

Nalezené písemnosti jsou pravděpodobně „jen“ účetní zápisy, ale i tak se jedná o jakési mile symbolické završení rekonstrukce, která byla současně výletem do minulosti i branou do budoucnosti užívání domu v Liliové 5.